,

Marit Tunestveit Dyre

Marit Tunestveit Dyre arbeider ut i fra et interesseområde som berører og utforsker individet og mellom menneskelige relasjoner, gjennom kropp og fysisk deltakelse. Marit ser på kroppen som et skulpturelt material, som et kommunikasjonsverktøy. Og i flere av hennes arbeider anvender hun sin egen fysiske kropp eller så retter hun seg mot betrakterens kropp gjennom å invitere betrakteren inn til deltakelse. Marit ser på fysisk deltakelse som et tilleggspråk til det visuelle. Hennes arbeider kommer til uttrykk gjennom video, performans eller som skulpturelle objekter med performative elementer.

Marit Tunestveit Dyre works within a field of interest that concerns and explores the individual and interpersonal relationships, through the body and physical participation. She looks at the body as a sculptural material and a tool for communication. And in several of her work she uses her own body or she directs her works towards the viewers body through physical participation. Marit looks at physical participation as an additional language, which supports the visual. Her works are expressed through video, performance or sculptural objects with performative elements.

Ytterligere info

http://www.marittunestveitdyre.com